Regulament Concurs „Amazon Weekend”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Concursul este organizat de Discovery Channel.

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Concursului.

 

Art. 2. Durata concursului si aria de desfasurare

Acest concurs se va desfasura pe blogul www.imperatortravel.ro pe durata a 2 (doua) saptamani consecutive, incepand cu data de 1 august 2011 si incheindu-se in data de 14 august 2011. Participarea la concurs se poate realiza prin raspunderea, in cadrul site-ului, la intrebarile denumite generic “Provocari”, incluse la finalul a patru articole despre patru programe incluse in “Amazon Weekend”. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale)

 Art. 3. Mecanismul concursului

Utilizatorii trebuie sa raspunda, in sectiunea de comentarii, pe pagina de Facebook a blogului “Imperator Travel” sau pe blogul personal la urmatoarele provocari:

1. sugestii de obiecte esentiale pentru o excursie in zonele amazoniene

2. sa isi faca un plan de vizitare a zonei Amazonului

3. ce ar face daca niste tapinari s-ar apropia de tabara lor in Amazon

4. sa faca un top 3 al celor mai interesante vietuitoare din Amazon si sa explice alegerile facute.

Art. 4. Premiile concursului

Premiile constau intr-un kit format dintr-un rucsac, un binoclu, o palarie gen safari si o vesta.

Art. 5. Temeiul legal

Prezentul regulament se desfasoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

Art. 6. Marcile si produsele participante

In acest concurs este implicata marca Discovery Channel.

Art. 7. Dreptul de participare

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii organizatorului, precum si cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea concursului, si nici rudele de gradul I pana la gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.

Acordarea premiilor

 • Lista castigatorilor saptamanali vor fi publicate pe website la data de 18 august 2011
 • Daca castigatorii nu raspund e-mailului de confirmare in 3 zile de la data expedierii lui, se va purcede la extragerea altor castigatori.
 • Premiile nu se pot compensa in bani.

In cazul in care castigatorul este minor sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta este indrepatit sa intre in posesia premiului numai daca este insotit de un parinte sau de reprezentantul legal, acesta din urma va semna o declaratie prin care organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.

Art. 10 Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:

Persoanele care si-au comunicat datele personale sunt titulari ai urmatoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

10.1. Informarea persoanei vizate

 • identitatea operatorului (nr. operator 17695) si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

10.2. Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 •   informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 •   informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 •   informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

     Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost incalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Art. 11. Forta majora

11.1. Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de vointa vreuneia din parti si intervenit ulterior demararii concursului si care pune, in mod obiectiv, organizatorul in imposibilitatea de a executa in mod corespunzator, in tot sau in parte, concursul.
11.2. Reprezinta caz de forta majora, fara a se limita la acestea si cu conditia ca acestea sa nu fie provocate sau favorizate de neglijenta partii care il invoca, evenimente precum: cutremure, incendii inundatii sau alte calamitati naturale, schimbari in reglementari ale legislatiei incidente, greve generale, miscari sociale, razboi etc.

Art. 12. Intreruperea concursului

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora, asa cum a fost definita in Art. 11, sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul unui cotidian national.

Art. 13. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


Destinatii